Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

PROJEKT "OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

PROJEKT "OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ" »

Projekt "Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej"

nr RPLU.09.01.00-06-0141/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

Aneks nr 1 z dn. 26 stycznia 2017 r. do Regulaminu Projektu

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z aneksem nr 1 z dn. 26.01.2017 r.

3. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika/uczestniczki

5. Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności

Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu (ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin, biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-16:00) lub do jednego z oddziałów rejonowych PCK w woj. lubelskim

 

aktualizacja 20.06.2017 r.

Przypominamy o trwającej rekrutacji do Projektu w Kraśniku, Lublinie, Chełmie i Zamościu. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie uzupełnioncyh dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub  do siedzib oddziałów rejonowych PCK w ww. miastach. 

W szczególności zapraszamy osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, a także rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

 

aktualizacja 31.05.2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że zajęcia w ramach projektu rozpoczeła już grupa 5 - Chełm, a za kilka dni rozpocznie zajęcia kolejna, szósta już grupa. Jednocześnie informujemy, że posiadamy miejsca w kolejnych grupach, dla których zajęcia realizowane będą w Chełmie, Lublinie, Kraśniku, Zamościu. 

 

aktualizacja 6.05.2017 r.

Informujemy, że mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w grupie, która jeszcze w maju rozpocznie zajęcia w Chełmie. Serdecznie zapraszamy osoby spełniające kryteria grupy docelowej do udziału w Projekcie. Prosimy o kontakt z Biurem Projektu lub z Oddziałem Rejonowym PCK w Chełmie przy ul. Wolności 3a.


aktualizacja 3.04.2017 r.

 Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy zajęcia dla grupy 4 - Lublin. Osoby zakwalifikowane do Projektu swój udział rozpoczną od spotkań z psychologiem, w ramach których wspólnie opracują Indywidualny Plan Działania. Następnie część Uczestników i Uczestniczek Projektu, wobec których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba, zostanie skierowana na poradnictwo zawodowe, w ramach którego będą uczyć się m.in. jak sporządzać dokumenty rekrutacyjne i odpowiadać na oferty pracy. Następnie odbędą 150-godzinne szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, a także odbędą 3-miesięczny staż zawodowy, w ramach którego nabędą doswiadczenie niezbędne w pracy opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. 

Informujemy, że prowadzimy rekrutację do kolejnych grup, dla których zajęcia realizowane będą w Chełmie, Zamościu, Kraśniku oraz Lublinie. Osoby zainteresowane, spełniające kryteria grupy docelowej, serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie. Prosimy o kontakt z Biurem Projektu lub z jednym z Oddziałów Rejonowych PCK w woj. lubelskim.

aktualizacja 1.03.2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnciy i Uczestniczki Projektu z gr. 1 - Lublin oraz z gr. 2 - Zamość, pomyślnie zdali egzamin zewnętrzny i otrzymali dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Aktualnie realizują staż zadowowy, w ramach którego nabywają doświadczenie zawodowe. Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczyna zajęcia gr. 3 - Kraśnik. 
 

aktualizacja 26.01.2017 r. 

Przypominamy o trwającej rekrutacji do Projektu w Kraśniku, Lublinie i Chełmie. Jednocześnie informujemy, iż w dn. 26 stycznia 2017 r. wprowadzono aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który obowiązuje od dn. dzisiejszego. Poniżej zamieszczamy aktualne wersje Regulaminu i dokumentów rekrutacyjnych, które należy wypełnić w przypadku zainteresowania uczestnictwem w Projekcie.

1. Aneks nr 1 z dn. 26 stycznia 2017 r. do Regulaminu Projektu

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z aneksem nr 1 z dn. 26.01.2017 r.

3. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika/uczestniczki

5. Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności

Uzupełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu (bądź przesłać drogą pocztową) lub złożyć w siedzibach Oddziałów Rejonowych PCK w woj. lubelskim (adresy dostępne są tutaj). 

Biuro Projektu:

Lubelski Oddział Okręgowy PCK

ul. Puchacza 6

20-323 Lublin

pok. nr 2

tel. 81 532 08 27 w. 12

e-mail: lublin.efs@pck.org.pl

 

 

aktualizacja 04.01.2017 r. 

Informujemy, iż aktualnie prowadzimy rekrutację do grup w Kraśniku i w Lublinie, które w najbliższym czasie (styczeń/luty) rozpoczną zajęcia. Przypominamy, że w Projekcie mogą brać udział osoby, które:
 • mają 30 lub więcej lat oraz
 • są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w MUP/PUP, dla których określono I lub II profil pomocy, oraz
 • zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego oraz 
 • należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

   - osoby w wieku 50 lat i więcej lub

  - kobiety lub

  - osoby długotrwale bezrobotne (tj. nieprzerwanie od min. 12 miesięcy) lub

  - osoby o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie wykształcenie średnie).

W szczególności preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i pow. 50 roku życia, a także rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. 

Szczegółowe informacje o przebiegu Projektu, jak również dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo na dole niniejszej zakładki. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Projektu:

Lubelski Oddział Okręgowy PCK

ul. Puchacza 6

20-323 Lublin

pok. nr 2

tel. 81 532 08 27 w. 12

e-mail: lublin.efs@pck.org.pl

 

 

aktualizacja 22.12.2016 r. 

Z przyjemnością informujemy, że dn. 14 grudnia rozpoczęliśmy realizację szkolenia "Opiekun Osoby Straszej i Niepełnosprawnej" w Lublinie, a dnia 21 grudnia - w Zamościu. Celem szkolenia jest dostosowanie kwalifikacji Uczestników i Uczestniczek Projektu do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez przygotowanie ich do pracy w zawodzie Opiekuna Osoby Starszej/Niepełnosprawnej. Szkolenia zaplanowane są w liczbie 150 godzin dydaktycznych/grupa. Dodatkowo, 5 osób z grupy lubelskiej skorzystało z Poradnictwa zawodowego. Osoby z grupy zamojskiej, u których podczas tworzenia IPD zidentyfikowano taką potrzebę, odbędą zajęcia w styczniu 2017 r. 

 

aktualizacja 12.12.2016 r. 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu zajęć przez drugą grupę utworzoną w ramach Projektu w Zamościu. Zakwalifikowane Uczestniczki od dnia dzisiejszego odbywają spotkania indywidualne z psychologiem, w ramach których opracowywanie są Indywidualne Plany Działania. 

 

 

aktualizacja 23.11.2016 r. 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu zajęć przez pierwszą grupę utworzoną w ramach Projektu w Lublinie. Zakwalifikowani Uczestnicy i Uczestniczki od dnia dzisiejszego odbywają spotkania indywidualne z psychologiem, w ramach których opracowywanie są Indywidualne Plany Działania. 

 

aktualizacja 10.11.2016 r.

Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca w grupach, które w najbliższym czasie rozpoczną zajęcia w grupach LUBELSKIEJ oraz ZAMOJSKIEJ. Serdecznie zapraszamy osoby spełniające kryteria grupy docelowej do aplikowania! Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo poniżej. 


aktualizacja 20.10.2016 r.

Informujemy, że aktualnie prowadzimy rekrutację do grupy LUBELSKIEJ oraz ZAMOJSKIEJ. Osoby zainteresowane udziałem, spełniające wymogi grupy docelowej, zapraszamy do aplikowania. 


Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PDF)

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika/uczestniczki

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Dokumenty rekrutacyjne należy:

 

 • złożyć osobiście w Biurze Projektu (ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin) lub
 • przesłać pocztą na adres Biura Projektu lub
 • złożyć osobiście w jednym z biur oddziałów rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża w woj. lubelskim, których lista i dane teleadresowe znajdują się tutaj lub 
 • przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres lublin.efs@pck.org.pl (przekazanie Beneficjentowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych następuje nie później niż w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu).

 


aktualizacja 4.09.2016 r.

Z radością informujemy, iż w okresie 1 września 2016 r. - 31 grudnia 2017 r. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje projekt pn. "Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej". 

Głównym celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa i wyższa atrakcyjność zatrudnieniowa u min. 95% ze 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu.

W projekcie weźmie udział 100 osób, które:

 

 • mają 30 lub więcej lat oraz
 • są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w MUP/PUP, dla których określono I lub II profil pomocy, oraz
 • zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego oraz 
 • należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 

  - osoby w wieku 50 lat i więcej lub

  - kobiety lub

  - osoby długotrwale bezrobotne (tj. nieprzerwanie od min. 12 miesięcy) lub

  - osoby o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie wykształcenie średnie).


Wśród uczestników projektu min. 15% stanowić będą rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. 


Uczestnicy i Uczestniczki zostaną objęte kompleksowym wsparciem, obejmującym:

1/ indywidualne spotkania z psychologiem i opracowywanie Indywidualnych Planów Działania - 6 godz/osoba

2/ indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - 6 godz./osoba (wyłącznie dla Uczestników/Uczestniczek, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba)

3/ profesjonalne szkolenia (150 godzin) podnoszące kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do pracy jako Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 

4/ płatne 3-miesięczne staże zawodowe powiązane ze szkoleniem.


Zajęcia odbywać się będą w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Kraśniku w miarę formowania się grup. 


Zapewniamy: 

 

 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce zajęć (z wyjątkiej dojazdu do miejsca odbywania stażu),
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • materiały dydaktyczne i pomocnicze,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe (1750 zł/m-c "na rękę")
 • egzamin na zakończenie szkolenia i certyfikat,
 • profesjonalną kadrę trenerów i doradców,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie na czas stażu,
 • możliwość zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

 


Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w Biurze Projektu, mieszczącym się przy ul. Puchacza 6 (pokój nr 2), telefonicznie pod numerem 81 532 08 27 wewn. 12 bądź mailowo pod adresem lublin.efs@pck.org.pl


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Wersja do druku