Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA »

 

aktualizacja 7.09.2017 

Komunikat w sprawie realizacji Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020. 

Od 2016 roku Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR). 

Jakie działania obejmuje Podprogram 2017 r. realizowany przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża?

Głównymi kierunkami Podprogramu 2017 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Lubelskiego są:

 • objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,
 • aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2017 Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przewiduje objęcie pomocą żywnościową 20.000 tys. najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostaną bezpośrednio dostarczone 100.000 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych. 

W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 19 artykułów spożywczych (warzywnych,  owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.  

Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 w Województwie Lubelskim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych. 

Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących: grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp.

Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017?

Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęte mieszkańcy Województwa Lubelskiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Lubelski Oddział Okręgowy PCK (OPR) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017 mają na celu  współdziałanie z około 2.200 osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych. 

Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017 będą kwalifikować: 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Biłgoraju, Chełmie, Dęblinie, Fajsławicach, Horodle, Kazimierzu Dolnym, Kłoczewie, Kocku, Kraśniku, Księżpolu, Lubartowie, Łopienniku, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Stężycy, Tarnogrodzie, Tomaszowie Lubelskim, Turobinie, Zamościu wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. 

W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia. 

Ponadto, Lubelski Oddział Okręgowy PCK (OPR) we współpracy z OPS  zobowiązany jest: 

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Jak odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej?

Artykuły żywnościowe wydawane są w Lublinie przy ul. Puchacza 6, Biłgoraju przy ul. 3 Maja 79, Chełmie przy ul. Wolności 3a, Dęblinie przy ul. Rynek 12a, Fajsławicach w remizie OSP w Suchodołach, Horodle przy ul. Piłsudskiego 51, Kazimierzu Dolnym przy ul. Zamkowej 6, Kłoczewie przy ul. Długiej 67a, Kocku przy ul. Aptecznej 4, Kraśniku przy ul. Kwiatkowskiego 12, Księżpolu przy ul. Biłgorajskiej 12, Lubartowie przy ul. Reja 14, Łopienniku w Borowicy 73a, Opolu Lubelskim przy ul. Kościuszki 4, Puławach przy ul. Lubelskiej 20a, Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego 1, Stężycy przy ul Królewskiej 4, Tarnogrodzie przy ul. 22 Lipca 1, Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68, Turobinie w Zawłaczu 60, Zamościu przy ul. Św. Piątka 24.  

 • innych organizacji partnerskich  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

W ramach Podprogramu 2017 realizowanego od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. do  magazynu we Lublinie trafi około 1.000 ton artykułów spożywczych.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK (OPR) lub Ośrodkami Pomocy Społecznej w wymienionych miejscowościach.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

Słownik pojęć:

PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa

OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK

OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

 

 

aktualizacja 28.08.2017

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zobacz komunikat

  

 

aktualizacja 15.05.2017

Za nami Warszaty Edukacji Żywieniowej w Lublinie

W dn. 20, 25, 27 kwietnia oraz 11 maja odbyły się w Lublinie warsztaty edukacji żywieniowej dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zajęcia zrealizowano w siedzibie Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK przy ul. Puchacza 6. Uczestnicy warszataów poznali przepisy na zdrowe i pyszne potrawy, które można przygotować na bazie produktów otrzymywanych w ramach Programu. Była też możliwość zadania pytań i wymiany spostrzeżeń nt. zdrowego odżywiania się. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

 

 

aktualizacja 4.05.2017

Warsztaty Edukacji Żywieniowej w Rejowcu Fabrycznym - zapraszamy!

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zapraszamy 9 oraz 19 maja 2017 do Domu Strażaka przy ul. Dąbrowskiego 1 w Rejowcu Fabrycznym na warsztaty edukacji żywieniowej. Warsztaty rozpoczną się o godz. 15.00.

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie przypomina, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 prowadzimy Warsztaty Edukacji Żywieniowej. Warsztaty poprowadzi pani dietetyk, która odpowie na pytania z zakresu zdrowego, zbilansowanego żywienia. W trakcie warsztatów będziemy wykonywać  dania na bazie  art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Jednocześnie przypominamy, że od 2017 roku zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w Programie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie. 

  

aktualizacja 14.04.2017 

Poniżej zamieszczamy wykaz OPL dla LOO PCK wraz z danymi teleadresowymi

Pobierz wykaz 

 

aktualizacja 11.04.2017

Kłoczew - zakończone Warsztaty Edukacji Żywieniowej

3 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie zostały przeprowadzone warsztaty edukacji żywieniowej w ramach PO PŻ 2014-2020. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji. Uczestnicy warsztatów początkowo nieśmiało, ale z czasem coraz bardziej ochoczo włączali się w przygotowanie. Dietetyczka, pani Marta Baltaziak, pokazała przykładowe potrawy, jakie przyrządzić można z produktów otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach. Ich harmonogram jest na bieżąco podawany na naszej stronie internetowej. 

 

 

aktualizacja 10.04.2017

Warsztaty edukacji żywieniowej w Abramowie

W dn. 6 kwietnia 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie odbyły się warsztaty edukacji żywieniowej dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Warsztaty przeprowadziła pani Marta Baltaziak, dietetyczka. Osoby korzystające z Programu ochoczo włączyły się w przygotowywanie potraw. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 


Warsztaty kulinarne w Biłgoraju

W miniony piątek w siedzibie OR PCK w Biłgoraju odbyły się warsztaty edukacji kulinarnej w ramach PO PŻ 2014-2020. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.
Zajęcia poprowadziła mgr Anna Wrona. Z produktów dostępnych w ramach Programu, wspólnie z osobami uczestniczącymi w warsztatach, przygotowywała smaczne i zdrowe potawy. 

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach. Ich harmonogram jest na bieżąco podawany na naszej stronie internetowej. 

 

aktualizacja 6.04.2017

Warsztaty kulinarno-dietetyczne w Trawnikach 

28 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach odbyły się warsztaty kulinarno-dietetyczne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W trakcie warsztatów wykonywane były dania na bazie art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego. Osoby korzystające chętnie włączały się w przygotowanie posiłków. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 

 

aktualizacja 5.04.2017

Harmonogram warsztatów edukacji żywieniowej w ramach PO PŻ 2014-2020

W najbliższym czasie warsztaty edukacji żywieniowej dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 odbędą się m.in. w Lublinie i w Tomaszowie Lubelskim. Udział w spotkaniach jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe warsztaty odbędą się:

 • w Tomaszowie Lubelskim: 7 i 12 kwietnia. Informacji udziela kierownik Oddziału Rejonowego PCK w Tomaszowie Lub., p. Elżbieta Matyjanka 
 • w Lublinie: 20, 25, 27 kwietnia oraz 11 maja. Warszaty rozpoczną się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK przy ul. Puchacza 6. 

W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dania na bazie art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Jednocześnie przypominamy, że od 2017 roku zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w programie. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

aktualizacja 4.04.2017

Warsztaty kulinarne w Księżpolu

Za nami kolejne Warsztaty Edukacji Żywieniowej w ramach Programu PO PŻ 2014-2020, realizowane przez Polski Czerwony Krzyż LOO w Lublinie. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księżpolu. Dzisiejsze spotkanie, podobnie jak i wiele poprzednich, prowadziła mgr Marta Baltaziak - bardzo dobry dietetyk z Lublina. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach. Ich harmonogram jest na bieżąco podawany na naszej stronie internetowej. 

 

aktualizacja 3.04.2017

Fotorelacja z zajęć z dietetykiem w Turobinie

W dniu 23 marca b.r. odbyły się warsztaty kulinarne w Turobinie. Oprócz pokazów kulinarnych pani dietetyk indywidualnie odpowiadała na zadawane pytania związane z dietą i zdrowym odżywianiem. Wymieniano doświadczenia własne, rozmawiano o sposobach przechowywania żywności i o jej marnotrawstwu, wymieniano  ciekawe przepisy kulinarne. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

 

aktualizacja 27.03.2017

Zapraszamy na warsztaty kulinarne w Biłgoraju

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zapraszamy 7 kwietnia 2017 do biura Oddziału Rejonowego PCK w Biłgroaju przy ul. 3 Maja 79 na warsztaty edukacji żywieniowej. Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00.

 

aktualizacja 22.03.2017

Zapraszamy na warsztaty z dietetykiem w Abramowie

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zapraszamy 6 kwietnia 2017 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie na warsztaty edukacji żywieniowej. Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00.

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie przypomina, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 prowadzimy Warsztaty Edukacji Żywieniowej. Warsztaty poprowadzi pani dietetyk, która odpowie na pytania z zakresu zdrowego, zbilansowanego żywienia. W trakcie warsztatów będziemy wykonywać  dania na bazie  art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Jednocześnie przypominamy, że od 2017 roku zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w Programie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie. 

 

aktualizacja 17.03.2017

Fotorelacja z warsztatów kulinarnych w Kraśniku

W miniony wtorek, czwartek oraz dzisiaj w Kraśniku miały miejsce warsztaty kulinarne zorganizowane w ramach działań towarzyszących, prowadzonych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Uczestnicy aktywnie włączyli się w przygotowanie dietetycznych potraw. Dietetyk Marta Baltaziak przygotowała zdrowe ciasteczka i zupę. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.


aktualizacja 14.03.2017

Zapraszamy na warsztaty edukacji żywieniowej do Księżpola

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016 prowadzimy Warsztaty Edukacji Żywieniowej.

Najbliższe Warsztaty Edukacji Żywieniowej odbędą się w dniu 04 kwietnia b.r. (wtorek) o godz. 10.00  w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księżpolu.  

W trakcie warsztatów będziemy wykonywać  dania na bazie  art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Jednocześnie przypominamy, że od 2017 roku zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w programie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

aktualizacja 13.03.2017

Poniżej zamieszczamy przepis na pyszny wiosenny makaron z warzywami i kurczakiem. Tę pyszną potrawę można przygotować z użyciem produktów przekazywanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

składniki:

2 puszki marchewki z groszkiem lub paczka mrożonej,

2 ugotowane(lub upieczone) piersi z kurczaka bez skóry(ok. 250g),

pół paczki drobnego makaronu(150-200g),

¼ szklanki ziół – opcjonalnie: tymianek, rukola, rzeżucha, kiełki,

2 łyżki oliwy z oliwek,

żólty ser,

przyprawy: sól, pieprz.

Pierś pokroić w kostkę obtoczyć w przyprawach i obsmażyć na patelni spryskanej olejem. W naczyniu żaroodpornym ułóż warstwami: obsmażonego kurczaka, odsączoną marchewkę z groszkiem, makaron(surowy) i posyp startym żółtym serem. Zapiec w piekarniku aż ser się lekko rozpuści i zrumieni. Jeśli nie masz piekarnika możesz przyrządzić to danie w formie dania jednogarnkowego. Poukładaj wszystko prócz żółtego sera w garnku i dolej pół szklanki wody i gotuj około 15min sprawdzając i uzupełniając wodę, która odparowała żeby danie nie przywarło. Na talerzu posyp startym żółtym serem.

Podawaj na łożu z rukoli.

 

aktualizacja 10.03.2017 

Radzyń Podlaski: zapraszamy na warsztaty edukacji żywnościowej

Uprzejmie informujemy, że 14 marca 2017 r. o godz. 9:30 w magazynie żywności przy ul. Armii Krajowej 6 w Radzyniu Podlaskim zostaną przeprowadzone działania towarzyszące dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Tematem warsztatów będą: „Porady i ciekawostki kulinarne”. Każdy z uczestników otrzyma ulotki dotyczące w/w tematu. Zajęcia przeprowadzi pracownik Biura Oddziału Rejonowego PCK - p. Bożena Bartoń.

W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dania na bazie art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

 

aktualizacja 9.03.2017 

Chełm: Warsztaty edukacji żywnościowej 

7 marca 2017 r. w Oddziale Rejonowym PCK w Chełmie odbyły się Warsztaty Edukacji Żywnościowej dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. W trakcie warsztatów Pani Anna Wrona - dietetyk kliniczny wykonywała dania na bazie art. spożywczych otrzymywanych w ramach programu żywnościowego, informowała jak właściwie przechowywać żywność, jak komponować jadłospis oraz jak zapobiegać marnowaniu żywności. Każda uczestnicząca w spotkaniu osoba otrzymała przepisy na różne dania dietetyczne. Przykładowy przepis - na pyszną pastę kanapkową - znaleźć można tutaj

  

aktualizacja 3.03.2017 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie przypomina, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 prowadzimy Warsztaty:
 • Edukacji Ekonomicznej
 • Edukacji Żywieniowej
Najbliższe Warsztaty Edukacji Żywieniowej odbędą się w dniach:

- 7 marca br. o godz. 12.00 w Chełmie w siedzibie OR PCK, ul. Wolności 3a

- 14 marca br. o godz. 9:30 w Radzyniu Podlaskim w magazynie żywności przy ul. Armii Krajowej 6 

- 14, 16 i 17 marca br. o godz. 10.00 w Kraśniku, ul. Tysiąclecia 2B

- 23 marca br. o godz. 9.00 w Załawczu k. Turobina (remiza strażacka)

- 28 marca br. o godz. 9,00 w Trawnikach w Gminnym Ośrodku Kultury (przy Urzędzie Gminy)

W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dania na bazie art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Przypominamy, że od 2017 roku zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w programie. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.aktualizacja 27.02.2017

Warsztaty w Puławach

W ub. tygodniu w sali konferencyjnej Restauracji Pod Dębami odbyły się warsztaty kulinarne, zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Puławach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania (klik)

 

 

aktualizacja 15.02.2017 

Warsztaty kulinarno-dietetyczne w Stężycy

Dn. 14 lutego w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy odbyły się warsztaty edukacji żywieniowej dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć tutaj.

Przypominamy też, że podobne warsztaty odbędą się już 23 lutego o ogdz. 10 w sali konferencyjnej Restauracji pod Dębami w Puławach. 

Jednocześnie informujemy, iż dla osób ze Stężycy i okolic, które chciałyby uczestniczyć w warsztatach, a nie mogły na nie dotrzeć w dniu wczorajszym, zorganizujemy kolejne spotkanie. O terminy powiadomimy na naszej stronie internetowej. 

 

 

aktualizacja 6.02.2017

Zapraszamy na działania towarzyszące w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Stężycy i w Puławach

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 prowadzimy warsztaty edukacji ekonomicznej i edukacji żywieniowej. 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2016 prowadzimy Warsztaty:

 • Edukacji Ekonomicznej
 • Edukacji Żywieniowej

Najbliższe Warsztaty Edukacji Żywieniowej odbędą się w dniach:

- 14 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w Stężycy – budynek Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Królewskiej 4

- 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Puławach, ul. Norwida 2 – Sala konferencyjna Restauracji pod Dębami.

W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dania na bazie art. spoż. otrzymywanych w ramach programu żywnościowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Przypominamy, że od 2017 roku zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w programie. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

 

aktualizacja 2.02.2017

Za nami Warsztaty edukacji żywieniowej w Lubartowie

W dn. 26 stycznia 2017 odbyły się warsztaty kulinarno-dietetycze dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć (link).aktualizacja 13.01.2017 

Pomoc żywnościowa dla najuboższych - rozszerzenie grupy uprawnionej do korzystania z Programu 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w związku ze zmianą zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, rozszerzona została grupa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy. 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w związku ze zmianą zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, w ramach których między innymi Polski Czerwony Krzyż dystrybuuje artykuły żywnościowe dla najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego, rozszerzona została grupa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy. 

Zgodnie z nowymi zasadami pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie (do tej pory z programu korzystały jedynie osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego). Dzięki tej zmianie jeszcze większa grupa osób wymagających wsparcia będzie mogła być objęta pomocą w formie artykułów żywnościowych. Jednocześnie informujemy, iż w zasobach Polskiego Czerwonego Krzyża znajduje się jeszcze żywność, która może zostać przekazana dodatkowym grupom beneficjentów oraz innym organizacjom pozarządowym chcącym dystrybuować ją wśród swoich podopiecznych, do czego zachęcamy. 

W ramach Podprogramu 2016 trwającego od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017 roku za pośrednictwem Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża systematyczną pomocą żywnościową objętych jest około 20 000 mieszkańców województwa lubelskiego. Każdy otrzyma blisko 50 kg żywności.

 

 

aktualizacja 22.11.2016

PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020: za nami kolejne warsztaty

Warsztaty kulinarne i ekonomiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Na kolejne zajęcia przychodzi coraz więcej osób i coraz chętniej włączają się one w zajęcia. 

Zdjęcia z warsztatów obejrzeć można tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.


aktualizacja 10.11.2016

Zdrowe i świeże owoce od Sadowników z woj. lubelskiego

Aby urozmaicić otrzymywane artykuły spożywcze zadbaliśmy o zdrowe i świeże owoce, które już niedługo otrzymają Beneficjenci Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016. Świeże jakbłka przekazali Sadownicy z woj. lubelskiego.

Przypominamy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 to nie tylko przekazywanie żywności osobom najbardziej potrzebującym, ale także szereg działań edukacyjnych, wspierających je w zakresie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Oprócz wsparcia żywnościowego osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 biorą udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 


aktualizacja 27.10.2016 

Przypominamy o możliwości udziału w Działaniach Towarzyszących PO PŻ 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Jako Działania Towarzyszące prowadzone są warsztaty Edukacji Żywieniowej i warsztaty Edukacji Ekonomicznej.

Osoby najbardziej potrzebujące, skierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej otrzymują wsparcie w postaci cyklicznie wydawanej żywności, jak również mają możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. 

Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron muszelki, ryż biały, herbatniki , mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową ,szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju.  Ogółem dla jednej osoby przypada 49,05 kg żywności.

Oprócz wsparcia żywnościowego osoby korzystające z Programu będą mogą również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015 i  realizujemy go we współpracy z Gminą Lublin, Urzędami Gmin,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

aktualizacja 12.10.2016

Za nami kolejne warsztaty w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Warsztaty Edukacji Żywieniowej i Ekonomicznej odbywają się w świetlicy Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie przy ul. Puchacza 6. Z czasem na zajęcia przychodzi coraz więcej osób. Chętnie włączają się w przygotowania posiłków.

Zdjęcia ze spotkania obajrzeć można tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

 

aktualizacja 6.10.2016

Za nami pierwsze spotkania w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Na pierwszych spotkaniach świetlica wydawała się być za duża... Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć tutaj.

 

aktualizacja 5.09.2016 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko: Specjalisty ds. pomocy żywnościowej / Kierownika magazynu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie głównej LOO PCK.

 

aktualizacja 1.09.2016 

Rozpoczynamy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

Osoby najbardziej potrzebujące, skierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej otrzymują wsparcie w postaci cyklicznie wydawanej żywności, jak również mają możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. 

Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron muszelki, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową ,szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju. Ogółem dla jednej osoby przypada 49,05 kg żywności.

Oprócz wsparcia żywnościowego osoby korzystające z Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015 i  realizujemy go we współpracy z Gminą Lublin, Urzędami Gmin,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

aktualizacja 10.08.2016 

Lubelski Oddział Okręgowy PCK poszukuje magazynu

Poszukujemy magazynu w Lublinie lub na jego obrzeżach, o pow. min. 300 m kw., z dobrym dojazdem oraz z placem manewrowym dla tirów. Wyłącznie poziom 0. Wymagane zaplecze sanitarne. Kontakt: lublin@pck.org.pl, tel. 81 532 08 27.

  

---

Poprzednia edycja Programu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2015.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce korzystają ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogłyskorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczkę żywnościową zawierającą  następujące produkty: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego Lubelski Oddział Okręgowy PCK  realizować będzie cykliczne działania towarzyszące ( pogadanki , spotkania z dietetykiem, pokazy kulinarne). Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej jest przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Lubelski Oddział Okręgowy PCK objął wsparciem żywnościowym 3 500 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące aktywizujące i integrujące uczestników programu.

 

Wersja do druku