Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

O NAS

HISTORIA »

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie - historia i czasy teraźniejsze

Podstawą naszej działalności są uniwersalne zasady, określone przez założyciela naszej Organizacji Pana Henry Dunant’a. Te właśnie zasady podstawowe, przyjęte i stosowane przez tak wiele organizacji narodowych zrzeszonych w Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca sprawdziły się przez ponad 150 lat ich funkcjonowania w praktyce, także w praktyce konfliktów wojennych. 

Pozwolę sobie przypomnieć statutowe zasady określające sposób działania Czerwonego Krzyża, są to:  humanitaryzm, bezstronność, neutralność,  niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.

Początki naszego Stowarzyszenia podobnie jak w całej Polsce tak i na Lubelszczyźnie, związane były z odzyskaniem niepodlegości i kształtowaniem się Polskiego Państwa. To wówczas objawiła się ogromna wola narodu do walki o niepodległość oraz do samoorganizacji w ramach powstających struktur państwowych oraz tworzonych organizacji społecznych.

Z inicjatywy polskich władz wojskowych utworzono w pierwszej połowie listopada 1918 roku „Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Lublinie”, któremu przewodniczyła Pani Anna Fudakowska.

Towarzystwo to działało do dnia 8 maja 1919 roku, kiedy to upoważniona przez Zarząd Główny Czerwonego Krzyża w Warszawie  Pani Anna Fudakowska zwołała zebranie organizacyjne dotychczasowych członków sekcji sanitarnej „Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego”  z udziałem  przedstawicieli innych organizacji charytatywnych na którym utworzono Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Od początku swej działalności Polski Czerwony Krzyż był głównym organizatorem walki z nasilającymi się epidemiami tyfusu, duru brzusznego, cholery i innych chorób zakażnych. Udzielał także pomocy rannym żołnierzom i jeńcom wojny 1920 roku. 

W Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej Czerwony Krzyż szkolił siostry pogotowia ratunkowego, organizował i szkolił drużyny ratownicze i sanitarne, udzielał pomocy podczas klęsk żywiołowych, zakładał stacje pogotowia ratunkowego, domy opieki, szpitale i sanatoria.

Polski Czerwony Krzyż był pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku organizacją liczącą prawie milion członków.

Dzięki wsparciu ze strony państwa, ogromnej ofiarności społeczeństwa oraz pomocy międzynarodowych struktur Czerwonego Krzyża w 1939 roku Okręg Lubelski posiadał 9 szpitali polowych, 19 ośrodków zdrowia, 24 punkty sanitarne, stację pogotowia ratunkowego oraz 8 punktów opieki lekarskiej nad chorymi dziećmi. 

W czerwcu 1939 roku Okręg Lubelski przekazał Wojsku Polskiemu  40 samochodów sanitarnych, 6 samochodów ciężarowych oraz 1 samochód osobowy. Liczby te świadczą o ówczesnym  potencjale finansowym i organizacyjnym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Druga wojna światowa była wielkim egzaminem dla struktur naszej Organizacji. Liczba 16 tysięcy rannych i chorych, którym Lubelski Okręg udzielił pomocy medycznej w tym szpitalnej tylko w 1939r. jest najlepszą rekomendacją jego działalności w tym okresie.

W wyniku działań obu okupantów po 1939 roku działały jedynie 4 okręgi Polskiego Czerwonego Krzyża tj. w Warszawie, Krakowie, Radomiu i Lublinie. 

W początkowym okresie okupacji niemieckiej Lubelski Okręg w swej pracy nastawiony był na pomoc jeńcom polskim przetrzymywanym w niemieckich obozach oraz rannym i chorym żołnierzom. 

W 1940 roku na Lubelszczyznę trafiły setki tysięcy Polaków wysiedlonych z Pomorza, Wielkopolski, woj. łódzkiego  i Śląska. Byli to ludzie wyrzuceni z własnych domów bez żadnych środków do życia. Dzięki pracy tutejszych parafii, gmin oraz Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej znajdowali oni na naszej lubelskiej ziemi możliwość przeżycia. 

W następnym okresie okupacji głównym zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie było niesienie pomocy więżniom obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz więżniom Zamku Lubelskiego. 

Władzom Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie udało się przy wsparciu społeczeństwa oraz Okręgów Warszawskiego i Krakowskiego rozwinąć szeroką akcję pomocy więżniom obozu na Majdanku w rozmiarach niepowtarzalnych w przypadku żadnego innego niemieckiego obozu koncentracyjnego. 

Pomocą objęci byli wszyscy więźniowie, bez względu na narodowość. W ciągu 1942, 1943oraz do lipca 1944roku wysłano ponad 100 tysięcy paczek żywnościowych, ważących ponad 500 ton. Potajemnie zaszczepiono ok. 70 tysięcy wieżniów przeciw durowi brzusznemu. Na teren obozu Polski Czerwony Krzyż dostarczył bez wiedzy niemieckiej komendantury wyposażenie dla dwóch szpitali obozowych.

Nie do przecenienia jest postać ówczesnego Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie Pana Ludwika Chrystiansa.

W październiku 1943 roku Ludwik Christians wystąpił wprost do gubernatora dystryktu lubelskiego o zwolnienie z obozu na Majdanku starców, kobiet ciężarnych, chorych i młodocianych oraz lekarzy w łącznej liczbie ok. półtora tysiąca osób. Mimo niezadowolenia niemieckich władz policyjnych  zwolniono kilkaset osób. 

Czerwony Krzyż wspólnie z Radą Główną Opiekuńczą niósł pomoc ludności z wysiedlanej Zamojszczyzny oraz uciekinierom z Wołynia.

Po zakończeniu wojny realizowano w szerokim zakresie poszukiwanie i łączenie rodzin oraz poszukiwanie miejsc pochówku. Niezbędna była pomoc materialna dla osób wysiedlonych z terenów włączonych do Związku Sowieckiego oraz osób powracających z zesłania na Syberię.

Do 1951 roku władza ludowa przejęła nieruchomości i większość majątku trwałego będącego własnością Polskiego Czerwonego Krzyża.

Do ważnych zadań realizowanych przez Czerwony Krzyż w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej należało zwalczanie epidemii, szerzenie oświaty zdrowotnej, tworzenie stacji pogotowia ratunkowego, organizowanie ruchu honorowego krwiodawstwa, prowadzenie szkoleń i tworzenie drużyn sanitarnych dla potrzeb obrony cywilnej oraz prowadzenie szeroko pojętej pomocy socjalnej.

Lubelski Oddział Okręgowy dobrze realizuje zadania statutowe min.  w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach szkolnych i akademickich kół PCK oraz klubów „Wiewiórka” w przedszkolach. Prowadzimy szereg akcji pomocowych dla dzieci z ubogich rodzin np. „Wyprawka dla żaka”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK”,  czy akcję „Godne dzieciństwo”. W ramach akcji letniej skierowaliśmy tylko w bieżącym roku na kolonie ok. 300 dzieci. 

W prowadzonych przez nas akcjach dotyczących promocji zdrowia, tj. konkursach, pogadankach, turniejach i szkoleniach bierze corocznie udział ok. 20 tysięcy dzieci i młodzieży.

W ramach pomocy socjalnej wspieramy materialnie ponad 7 tysięcy osób.

Dzięki programowi zlecanemu nam przez Wojewodę Lubelskiego od wielu lat pomagamy w okresie zimowym kilkudziesięciu bezdomnym.

Ważnym zadaniem jest promocja honorowego krwiodawstwa oraz organizowanie ruchu honorowych dawców krwi. Zadanie to realizowane jest w 35 Klubach HDK i stanowi istotny element naszej działalności. Ponadto organizujemy wiele akcji pozyskiwania krwi w różnych środowiskach, w tym w ramach ogólnopolskich przedsięwzięć takich jak: „Młoda krew ratuje życie”, Strażacy w Honorowym krwiodawstwie – „Ognisty ratownik- Gorąca Krew”, „Motoserce” – Motocykliści dzieciom czy ”Zbieramy krew dla Polski” .

Realizujemy także zadania z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy. Na terenie naszego oddziału okręgowego kursy podstawowe,  szkolenia i pokazy prowadzi 17 wykwalifikowanych instruktorów. 

Wśród zadań programowych ważne miejsce zajmuje świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego. Zadanie to realizują na zlecenie samorządów oddziały rejonowe w Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Puławach i Zamościu. Aktualnie obejmujemy opieką ok. 1200 osób a opiekę sprawuje ok. 400 sióstr PCK. Systematycznie zwiększamy także ilość usług opiekuńczych zlecanych prywatnie.

Lubelski Oddział Okręgowy posiada  największy w Polsce magazyn interwencyjny w którym zgromadziliśmy sprzęt pomocowy w postaci namiotów, śpiworów, materacy, kocy itp. dla około 3, 5 tysiąca osób.

Sprzęt ten prawie corocznie jest wykorzystywany podczas wielkich akcji pomocowych, prowadzonych zarówno na terenie naszego państwa jak i poza jego granicami.

Szczególnym sukcesem ubiegłego roku była realizacja projektu „Senior FIT” – Fitnes i Turystyka dla Seniorów współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W otwartym konkursie ofert na około 1800 wniosków, nasz projekt został oceniony na wysokim 5 miejscu. W ramach tego projektu wyremontowaliśmy pomieszczenia i wyposażyliśmy 3 kluby dla seniorów przy oddziałach rejonowych . Zwiększyliśmy tym samym możliwości naszego działania i otworzyliśmy się na nowe środowiska.

Także dla osób starszych utworzyliśmy w ubiegłym roku prężnie działającą świetlicę w Lublinie wspieraną finansowo przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Istniejąca od 2012 roku współpraca z Wołyńską Obwodową Organizacją Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy zaowocowała realizacją dwóch projektów skierowanych głównie do wolontariuszy i wspierających rozwój Czerwonego Krzyża na Ukrainie. Projekty były finansowane przez Ministerstwo Edukacji oraz Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnego programu.

Wspólnie z Zarządem Głównym udało się zapewnić dalsze finansowanie funkcjonowania prowadzonych przez nas świetlic środowiskowych, utworzonych w ramach projektu  „Okno na Swiat”. Dzięki temu w 18 placówkach możemy wspierać, edukować i wychowywać setki dzieci, które od nas tego oczekują.

Budowany przez ostatnich kilka lat potencjał ludzki i organizacyjny przyniósł liczne pozytywne efekty w pozyskiwaniu nowych programów finansowanych przez żródła zewnętrzne. Ważnym aspektem naszej działalności było również przyjęcie przez Zjazd Lubelskiego Oddziału Okręgowego ”Strategii 2016”, która wskazuje kierunki w których powinniśmy i chcemy się rozwijać. 

Dotychczasowa konsekwentna realizacja zapisów tego dokumentu daje nadzieję na to, że bieżącą kadencję ciał statutowych kończyć będziemy jako nowoczesna, dostosowana do otoczenia i warunków w których funkcjonujemy organizacja humanitarna. Organizacja, która dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i hojności darczyńców, aktywnie przeciwdziałać będzie wykluczeniu społecznemu oraz wspierać ochronę życia i zdrowia mieszkańców Lubelszczyzny.

Więcej informacji nt. bieżącej działalności Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża można znaleźć na portalu Facebook.com/pcklublin.

Wersja do druku